Oficjalna strona Zespołu Szkół Nr 1 w Katowicach
BIP
TU JESTEŚMY
Link do rekrutacji ZS1
Realizacja wniosków BO w ZS nr 1
Branża ogrodnicza dla niedosłyszących
Innowacyjna Szkoła Google
Szkoła Branżowa I stopnia
Informacja
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Kontakt
Szukaj

O Szkole
Historia szkoły
Nasz patron
Inspektor Ochrony Danych
Klauzula RODO
Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Statut szkoły
Regulaminy dot. funkcjonowania szkoły
WO i Procedura postepowania-skreślenie z listy uczniów
Kadra pedagogiczna
Oddziały
Wykaz podręczników i programy nauczania
Kalendarz szkolny/Zebrania/ Konsultacje
Koncert gwiazdkowy
Koncert gwiazdkowy II
Koncert gwiazdkowy III
Konferencja fryzjerska
Profilaktyka i wychowanie
Program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego
Sukcesy uczniów
Świetlica SP16
ZASADY UMIESZCZANIA INFORMACJI NA STRONIE SZKOŁY I SZKOLNYM FB

Dla Uczniów
Plan Lekcji
Zastępstwa lekcyjne
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Darmowe podręczniki
Egzamin maturalny
Ocena zachowania
Rekrutacja 2024/2025
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2024/2025
Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Duplikat legitymacji i świadectwa

Dla Nauczycieli
Reg. Rady Pedagogicznej
Reg. wyjść i wycieczek
ZFŚS-Regulamin, wzory wniosków

Dla Rodziców
Bezpieczeństwo w szkole
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
Procedury zwalniania z zajęć
Regulamin Rady Rodziców
Wzory dokumentów
Opieka stomatologiczna

Pedagog i psycholog
Dyżury pedagoga i psychologa
Pedagog specjalny
Bank Instytucji Pomocowych
Prawa dziecka
Telefon zaufania

Zdalne nauczanie


REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO (LIBRUS, TEAMS)


Praktyki
Dyżur kierownika
Skierowanie
Karta klasyfikacyjna


Projekty dofinansowane prze UE
Projekty dofinansowane przez UE
WCR W KATOWICACH
facebook

Samorzad Szkolny
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół nr 1
im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ROZDZIAŁ I

Nazwy organów samorządu uczniowskiego:
1.Zgodnie z art. 55 Ustawy o systemie oświaty w szkole działa Samorząd Uczniowski.
2.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Ustanawia się Zarząd Samorządu Uczniowskiego jako organ kierujący bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego oddzielnie dla szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum.
3.Organami Samorządu są:
a.Walne zebranie samorządów klasowych,
b.Zarząd Samorządu, w skład którego wchodzą: przewodniczący Samorządu i czterech członków (oddzielnie dla szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum).
4.Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.
5.W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi pięciu członków ze szkoły
ponadgimnazjalnej i pięciu członków z gimnazjum.
6.Zarówno w szkole ponadgimnazjalnej, jak i gimnazjum Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Tworzą oni kierownictwo organu. Wybierani są przez wszystkich członków Zarządu.
7.Słuchacze szkoły dla dorosłych mają prawo do powołania oddzielnego samorządu słuchaczy lub przez wybranych przedstawicieli wejść w skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ II

Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określonych w rozdziale I

1.Przedstawiciele wszystkich uczniów szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas – do samorządu klasowego.
2.Najwyższą władzą samorządu klasowego jest przewodniczący. W skład wchodzą także: zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i członek.
3.Wybory do Samorządu Uczniowskiego szkoły ponadgimnazjalnej odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych poprzez zebranie ogółu członków samorządów klasowych w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3.1. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Tworzą oni kierownictwo organu. Wybierani są przez wszystkich członków organu i mogą być przez nich odwołani przed upływem kadencji.

Sposób głosowania ustala każdorazowo zebranie organu.

4.Wybory do Samorządu Uczniowskiego gimnazjum przeprowadzane są według ordynacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.Zarząd w celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania zadań może wyłonić ze swego grona mniejsze zespoły (sekcje), których charakter, liczba członków i sposób funkcjonowania zostaną określone przez zebranie organu.
6.Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

ROZDZIAŁ III

Zadania Samorządu Uczniowskiego

1.Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.
2.Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
3.Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki
4.Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznej w środowisku.
5.Rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
6.Prowadzenie własnej działalności finansowej – zdobyte i wypracowane fundusze służą społeczności danej klasy (np. na opłacenie wycieczki).
7.Dbanie, w całokształcie swojej działalności, o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
8.Organizowanie uroczystości związanych ze świętami szkolnymi i państwowymi.
9.Sprawowanie opieki nad Pocztem Sztandarowym.

9.1. REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO

1. Poczet Sztandarowy tworzą:
a. chorąży pocztu sztandarowego,
b. dwóch asystentów.
2. Członkowie Pocztu Sztandarowego godnie reprezentują szkołę na wszystkich uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
3. Skład Pocztu Sztandarowego wybierany jest w każdym roku szkolnym spośród społeczności uczniowskiej i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną szkoły.
4. Kandydaci do pocztu sztandarowego powinni mieć co najmniej poprawne oceny z zachowania.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe
1. Samorząd Uczniowski współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły, uzgadniając z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
2. Rady samorządów z różnych szkół mogą dokonywać między sobą wymiany doświadczeń i podejmować wspólne przedsięwzięcia wynikające z zadań określonych dla samorządów klasowych i szkolnych.
3. Do obowiązków władz szkoły wobec samorządu należy:
a) udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły
b) zapoznawanie szkolnych rad uczniowskich z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły
c) zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów, m.in. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, radiowęzła szkolnego, niezbędnych środków finansowych
d) wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez władze szkoły stanowisku
e) czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły
f) zapewnienie koordynacji działalności samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowych, organizacji społecznych z działalnością władz szkoły
g) powoływanie opiekuna samorządu szkolnego z ramienia Rady Pedagogicznej; opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas.
4. Obowiązki opiekuna samorządu szkolnego:
a) Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły.
b) Zapewnienie, z upoważnienia dyrektora szkoły, niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży
c) Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu.
d) Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
e) Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
f) Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną.

Oto załącznik do Regulaminu Pobierz

Załącznik nr 1
do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach

Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 12

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, do której oddelegowany zostaje jeden uczeń z każdej klasy.

2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom.

3. Wybory odbywają się każdego roku do końca września.

4. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
b) przygotowanie wyborów
c) przeprowadzenie wyborów
d) obliczenie głosów
e) sporządzenie protokołu
f) ogłoszenie wyników wyborów

5. Wyboru Zarządu Samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób: a) kandydat do samorządu musi zebrać 20 podpisów uczniów popierających jego kandydaturę
b) kandydat powinien mieć co najmniej ocenę poprawną z zachowania
c) kandydat bierze udział w kampanii wyborczej
d) kampania wyborcza, np. plakatowanie, apele, trwa dwa tygodnie przed wyborami
e) karty do głosowania wrzucane są do urny
f) na kartach do głosowania nazwiska rozmieszczone są alfabetycznie
g) członkami Zarządu zostaje tych pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów
h) na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera Przewodniczącego i Zastępcę; pozostałe osoby to członkowie Zarządu, których funkcja zależna jest od bieżących potrzeb

e-dziennik
Prezentacja z realizacji
Relacja ze stażu - Szwecja
Blog
Projekty UE-dokumenty
Moda fryzjerska

Inicjatywa lokalna-blog
eTwinning. Live covers
Projekt eTwinning
Nasi wybitni Absolwenci

ABSOLWENCI ZS 1
Hymn Szkoły
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Najnowszy Użytkownik: adam_wawrzyk
Uczniowie z wadami słuchu
Porozumienie z UŚ
Film - pierwsza pomoc!
© Zespół Szkół im. Jerzego Ziętka, Katowice 2008-2020 | Administratorem strony jest Tadeusz Brzeziak